کچلی سر

کچلی سر یک نوع بیماری قارچی است که به پوست سر، ابروو مژه اسیب می رساند. به قارچ هایی که عامل این بیماری هستند، درماتوفیت نامیده می شوند. این قارچا منجر به طاس شدن در نقاطی از سر و خارش آن نقاط می شود.

بیماری درماتوفیت واگیردار می باشد و به دلیل عدم رعایت بهداشت و گرم و مرطوب شدن پوست سر اتفاق می افتد. این بیماری اغلب در کودکان تاثیر بدی دارد. این بیماری طاسی از طریق تماس با فرد منتقل می شود. البته این طاسی با استفاده از داروهای خاص قابل درمان است.

کچلی سر, کچلی, طاسی سر, طاسی

کلینیک زیبایی

کلینیک پوست مو

کلینیک دکتر عباسپور